Intrakraniella tumörer

I Sverige uppgår antalet nydiagnostiserade hjärntumörer till ca 900/år, vilket motsvarar ca 3-4 % av samtliga tumörer. Cirka hälften av hjärntumörerna är maligna. Vanligast förekommande tumörer i hjärnan är: Gliom, meningiom, hypofystumörer, neurinom/schwannom, sekundära tumörer, dvs metastaser som oftast härstammar från lung-, hud- eller bröstcancer.

Symptom

Symptomen är beroende av lokalisationen, tillväxthastigheten och den totala volymen i hjärnan. Huvudvärk (ofta ihållande som tilltar vid hostning/krystning), illamående och förvirring. Mer allvarliga symtom är sjunkande medvetande, hemipares, synfältbortfall, och epilepsi. Huvudvärk kan bero på ökat intrakraniellt tryck om tumören är stor eller är omgiven av ett hjärnödem men kan även vara del av hydrocephalus. Huvudvärk kan även bero på lokal växt i hjärnhinnor eller annan smärtinnerverad vävnad.

OBS! Huvudvärk som enda symtom beror i de allra flesta fall inte på hjärntumör. Diagnoser som spänningshuvudvärk, migrän, sinuit, etc är betydligt vanligare.

Utredning

Akuta fall

Neurokirurgisk jour kontaktas om: Patienten utvecklat symtom som inte kan betraktas som diskreta under några få dygn. CT-undersökning utförs innan kontakt med neurokirurgisk jour tas.

CT skalle påvisar ett påtagligt hjärnödem eller tumör med diameter större än 3 cm (oavsett symtom). Ett relativt vanligt differentialdiagnostiskt problem är att utifrån CT/MRT skilja på glioblastom, metastas och abscess, vilka i vissa fall kan se mycket likartade ut. Abscessmisstanke utgör indikation för skyndsam handläggning. Grundbehandlingen utgörs av punktion och renspolning. Därefter tas odlingar och patienten insätts på högdos bredspektrumantibiotika.

Elektiva fall

Andra fall av hjärntumör än ovan nämnda remitteras till neurokirurgen. Patienterna kallas till mottagning vid neurokirurgiska kliniken inom 1-2 veckor. Om möjlighet finns utförs MRT skalle med och utan kontrast av inremitterande inom 1 vecka.

Bildmaterialet granskas i samband med MDK rond på torsdagar förutom neurokirurg och neuroradiolog, även neurolog, neuropatolog och onkolog.

Behandling

Maligna, primära hjärntumörer bör oftast opereras, förutsatt att inte starka kontraindikationer föreligger. Vid benigna tumörer är operationsindikationen mer relativ, följande utgör ofta indikation för kirurgisk behandling: Progress av neurologiska besvär t ex huvudvärk, pares, synnedsättning eller personlighetsförändring. CT/MRT påvisar tumör större än 3 cm i diameter och/eller uttalat hjärnödem. Uppenbar progress mellan två radiologiska undersökningar.

Beroende på tumörens lokalisation organiseras och skräddarsys tumörteam med kirurger från olika specialiteter i syfte att optimera den operativa kompetensen vid ingreppet.

Målsättningen är att med minsta möjliga risk åstadkomma radikal tumörextirpation samt att uppnå bästa möjliga kosmetiska resultat. Maligna tumörer behandlas som regel efter operationen vid onkologisk klinik med konventionell strålterapi och/eller cytostatika beroende på tumörtyp.

Patienterna skrivs som regel in dagen innan operation och förbereds (narkosbedömning, ev kompleterande radiologi, provtagning, information från operatör). All ev antikoagulantia (inkl NSAID preparat) skall vara utsatt minst en vecka innan operation. Vårdtiden beror på tumörens art, lokalisation, volym mm. Som regel är patienten inneliggande ca 4-6 dagar efter operation.


Sidan granskades den 22 maj 2018

Innehållsansvarig: Zandra Olivecrona

Publicerad av Ulrika Friberg