Malign mediainfarkt –dekompressiv kraniektomi

Malign mediainfarkt innebär att en uttalad hjärnsvullnad med kraftig medellinjeöverskjutning utvecklas dagarna efter insjuknandet i infarkt inom a. cerebri medias försörjningsområde. Obehandlat har detta tillstånd en mycket hög mortalitet. Dekompressiv kraniektomi är en kirurgisk behandling där man tar bort en del av skallbenet och öppnar hårda hjärnhinnan. Man skapar på så sätt plats för hjärnan under perioden som den är svullen. Randomiserade europeiska studier (DESTINY, DECIMAL och HAMLET) har visat att detta ingrepp minskar mortaliteten från 71 % till 22 %. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Strokesjukvård 2009 ska dekompressiv kraniektomi erbjudas patienter under cirka 60 år med malign mediainfarkt inom 48 timmar efter insjuknandet.

Utredning

Vid ankomst till USÖ bedöms och skrivs patienten in av ansvarig neurolog/neurologjour. Efter bedömning av klinisk status och radiologisk bild avgörs lämplig övervakningsnivå. Neurokirurgjour ska direkt informeras om patienten och om påkallat av neurolog/neurologjour undersöks patienten även av neurokirurgjouren.

Behandling

Tidpunkt för operation och kirurgisk teknik

Hos patient som visar tecken på klinisk försämring orsakad av progredierande masseffekt av infarkten och som från individualiserad bedömning bedöms vara aktuell för dekompressiv kraniektomi, bör operation utföras innan tecken på allvarlig inklämningsreaktion uppkommit (det vill säga innan patienten blivit medvetslös och/eller utvecklat abnorma pupillreaktioner). Operationen innebär att en omfattande kraniektomi och duraplastik utförs över det infarcerade området.

Postoperativ vård

Patienten vårdas därefter på IVA enligt vårdprogram. Initialt har neurokirurgi vårdansvar med neurologi/stroke som konsultenhet. När den akuta neurokirurgiska fasen är avslutad och eventuell intrakraniell tryckmätare har avlägsnats, överförs vårdansvaret till strokeenhet. Vanligtvis är patienten sövd 3 dygn med intrakraniell tryckmätare.

Kranioplastik

Patient som genomgått kraniektomi sätts upp på väntelista för återinläggning av benplatta i samband med utskrivningen från neurokirurgi. Ansvarig för detta är utskrivande läkare neurokirurgi i samband med att överföringsanteckning görs. Målsättningen är att återinläggning av benplatta ska utföras inom tre månader efter kraniektomin. Behov av anpassad hjälm som skydd under väntetiden får beslutas av rehabiliteringsansvarig läkare.

Rehabilitering

Tidig samplanering med rehabiliteringsansvarig konsultläkare ska äga rum. Patienter som är stabila ska snarast kunna återgå till strokeenhet på sitt hemsjukhus där planeringen av fortsatt rehabilitering kan äga rum. Med hänsyn till vanligen lång och komplicerad rehabiliteringsprocess bör övertagning till rehabiliteringsinriktad enhet äga rum så snart detta bedöms adekvat och förutsatt att patienten bedöms kunna tillgodogöra sig omfattande rehabiliteringsmedicinsk insats.


Sidan granskades den 13 april 2018

Publicerad av Eva Overmeer