Spasticitet – Intratekalt baklofen

Baklofen är ett läkemedel som används för att minska förhöjd muskelspänning. Baklofen finns i tablettform men kan då ha otillräcklig effekt eller ge oacceptabla biverkningar, framförallt trötthet och kognitiv påverkan. Baklofen kan då istället tillföras ryggmärgskanalen via en inopererad pump. På detta sätt kommer medicinen direkt där den skall ha effekt, dvs på ryggmärgen. Genom att ge läkemedlet på detta sätt kan den totala dosen av Baklofen sänkas mycket kraftigt och därigenom uppstår inga eller få biverkningar.

Utredning

Indikationen skall fastställas av den som har ansvaret för behandling av patientens spasticitet.

Om indikation föreligger remitteras pat till neurokirurgteamet USÖ, för kompletterande bedömning och intratekalt test. Kompleterande bedömning av barn görs av ett team där barnneurolog och barnsjukgymnast ingår.

Testet genomförs inneliggande för adekvat övervakning. Testet går till så att patienten får en spinal kateter inlagd lumbalt intratekalt. Det görs i lokalbedövning eller narkos. En bolusdos med Baklofen ges och utvärdering görs efter ca 4h. Om tillfyllest effekt avslutas testet och den spinala katetern tas bort. Om ej tillfredställande effekt kan man överväga att ge en större bolusdos efter 24 h efter den första dosen.

Operationsmetod

Om positivt utfall implanteras pumpen vid ett senare vårdtillfälle i en subkutan ficka i bukväggen med tunnelerad kateter som går in lumbalt. Operationen görs under genomlysning och tar ca 1,5 h.

Operationsdagen

Patienten fastar enligt rutin för anestesi. Patienten ska ha operationsskjorta och sjukhusets underkläder. Inga smycken, smink eller nagellack. Premedicinering enligt anestesijournal, samt administrering av ordinerade läkemedel görs av natt SSK ifall patienten ska opereras på morgonen. Antibiotika skickas med till operation. KAD sätts.

Postoperativt

Patienten övervakas på NIMA eller postoperativ avdelning tills dagen efter op. Kontroller enligt PM för baklofenpump. Alla patienter ska kopplas upp med 3-avlednings-EKG. Patienten kan flytta ut från NIMA-sal eller till hemsjukhus som regel ett dygn efter operationen. Ofta behövs ca 2-4 vårddygn totalt. Suturer tas som regel efter 12 dygn, vid utskrivning får pat med sig lapp om när de skall tas.

Pumpen kan programmeras att ge läkemedel kontinuerligt eller med dygnsvarierat mönster. När en optimal dos uttitrerats och en stabil behandlings­effekt uppnåtts skrivs patienten ut. Uppföljning avseende effekt och ställningstagande till dosjustering av pumpen och övriga åtgärder avseende patientens spasticitet sker efter ca 1 mån på neurologmottagningen. Neurologmottagningen bistår med dospåfyllningar. Pumppåfyllning sker med individuella intervall vanligtvis med intervall om 2-6 månader.


Sidan granskades den 13 april 2018

Publicerad av Eva Overmeer