Traumatiska skallskador

De vanligaste orsakerna till Traumatiska hjärnskador är fallolyckor, följt av trafikolyckor och misshandel. Män är överrepresenterade och drabbas i 75 % av fallen. Åldrarna upp till 30 år är överrepresenterade och 24-54 % av fallen är alkoholpåverkade. Utöver detta tillkommer andra droger.

Patienter med traumatisk hjärnskada blir allt äldre och allt fler har pågående behandling med antitrombotiska läkemedel, varav en del är av ny typ. Andelen patienter med diffusa skador och TBI i kombination med extrakraniella skador förefaller också öka. Patienter med TBI har ofta halsryggsskador (ca 4 % risk vid enbart TBI och 20 % vid multitrauma).

Traumatiska skallskador kan delas in efter medvetandegrad

 • Minimal TBI, GCS 15, utan amnesi/medvetandepåverkan och utan fokalneurologiska symtom
 • Lätt TBI, GCS 14-15. Förekomst av riskfaktorer bestämmer handläggning i denna grupp.
 • Medelsvår TBI, GCS 9-13
 • Svår TBI, GCS 3-8

Minimal TBI (definitionsmässigt alltid utan riskfaktorer)

GCS 15 (RLS 1) utan amnesi/medvetandepåverkan från olyckstillfället och utan fokalneurologiska symtom. Ingen indikation för DT skalle. Patient kan efter omplåstring skickas hem.

Lätt TBI låg risk

Patienter med GCS 14-15 (RLS 1-2) poäng, eventuellt med upprepade kräkningar men utan fokalneurologiska symtom.

Handläggning:
S-S100B tas inom 6 timmar efter trauma. Om mer än 6 timmar gått sedan trauma eller om S-S100B analysen ej finns att tillgå bör DT-skalle beställas istället.

 • Om S-S100B < 0,10 µg/L kan patient skickas hem.
 • Om S-S100B ≥ 0,10 µg/L görs DT skalle.
 • Vid normalt S-S100B, eller förhöjd S-S100B men där efterföljande DT skalle, är normal, kan patienten skickas hem med. 
 • Om patologisk DT skalle läggs patienten in för observation.

Lätt TBI medelhög risk

Patienter med GCS 14-15 (RLS 1-2) innefattar patienter ≥ 65 års ålder med pågående trombocythämmande läkemedel.

Handläggning:
Genomför DT skalle.
För patienter med riskfaktorer:

 • Om normal DT skalle kan patienten skickas hem med instruktioner
 • Om patologisk DT skalle läggs patienten in för observation, kontakta neurokirurg vid behov. Överväg uppföljande DT skalle 
 • Om pågående ”blodförtunnande” behandling överväg neurokirurgisk konsultation.

 Lätt TBI hög risk

Patienter med GCS 14-15 (RLS 1-2) som uppvisat posttraumatiskt krampanfall, uppvisar fokalneurologiska bortfall, kliniska tecken på skallfraktur, impressions- och/eller skallbasfraktur, har en shuntbehandlad hydrocefalus, står på antikoagulantia

Handläggning:
Genomför DT skalle. Lägg in patienten för observation 24 tim oavsett DT fynd.

 • Upprepa DT om neurologisk försämring.
 • Överväg kontakt med neurokirurg.

Medelsvår TBI

GCS 9-13 (RLS 2-3)

Handläggning:
Kontrollera och åtgärda A+B+C+D+E.
Lägg in patienten för observation.

Om pågående ”blodförtunnande” behandling skall denna reverseras, konsultera koagulationsjour. Gör DT skalle. Patient med patologiska fynd på DT skalle och/eller progredierande neurologi: kontakta neurokirurg för att diskutera överflyttning till NIMA för övervakning.

Förloppskontroll med DT ska genomföras vid utebliven neurologisk förbättring eller vid försämring.

MRT bör övervägas i lugnt skede för att utreda förekomst av Diffus Axonal Skada (DAI).

Svår TBI

GCS 3-8 (RLS 4-8)
Den svårt skallskadade patienten är definitionsmässigt medvetslös.

Handläggning: 
Kontrollera och åtgärda A+B+C+D+E.
Medvetslös patient ska intuberas.
Pågående ”blodförtunnande” behandling reverseras. 
Gör DT skalle och konsultera neurokirurg tidigt för övertagning till NIMA/ IVA.


Sidan granskades den 13 april 2018

Innehållsansvarig: Zandra Olivecrona

Publicerad av Eva Overmeer