Forskningspengar från Ikea för att utvärdera äldrevården

Med ett stöd på 1,7 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse, ska forskare vid USÖ och Örebro universitet göra en studie för att multisjuka äldre ska tas om hand bättre. Målet med studien är att hitta ett arbetssätt inom Örebro läns landsting som låter äldre bo kvar hemma med hög livskvalitet och som också är kostnadseffektivt.

– För något år sedan startade Geriatriska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro ett öppenvårdsteam med målet att förbättra omhändertagandet av multisjuka äldre. Nu ska den verksamheten utvärderas, vilket underlättas genom att stiftelsens bidrag kan användas för att anställa ytterligare en sjuksköterska, säger adjungerade professorn Peter Engfeldt, vid allmänmedicinskt forskningscentrum vid Örebro läns landsting.

Peter Engfeldt, adjungerad professor vid allmänmedicinskt forskningscentrum vid Örebro läns landstingPeter Engfeldt leder studien tillsammans med adjungerade professorn Margareta Möller, vid vårdvetenskapligt forskningscentrum vid Örebro läns landsting och överläkare Britt-Marie Hennerdal vid geriatriska kliniken på USÖ.

– Tanken är att i samband med sjukhusbesök fånga upp äldre med flera olika sjukdomar och med sviktande minne. Öppenvårdsteamet ska sedan besöka patienterna för att se vilka behov de har, om hemtjänsten och hemvården fungerar eller om det behövs ytterligare insatser, berättar Peter Engfeldt.

Det här sättet att arbeta kallas CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) där man gör medicinska, psykiatriska, funktionella och sociala bedömningar av patienterna. Metoden används i olika former, framförallt i utlandet.

Vetenskapligt stöd

– De vetenskapliga studier som gjorts pekar på att metoden är effektiv. Men de flesta studierna är gjorda utomlands och från olika utgångspunkter vilket gör att de inte har relevans för svenska förhållanden. Det finns flera olika försök gjorda i Sverige för att förbättra vårdrutiner för äldre med många sjukdomar, men det finns inga vetenskapliga studier. Nu vill vi se om vi kan hitta en metod, som ger patienterna bättre livskvalitet och en vård som är anpassad till deras behov och som är anpassad till våra förhållanden.

Det geriatriska öppenvårdsteamet ska besöka patienten snarast efter sjukhusbesöket för ett par timmars samtal, då man går igenom medicinering, om patienten får hjälp med mat, hygien osv. Besöken följs upp med ytterligare tre besök under ett år.

– Det är viktigt att utvärdera de vårdinsatser som görs, vi måste veta att vi arbetar med bra metoder. Med ansträngda ekonomiska resurser är det viktigt att pengarna satsas på rätt saker, säger Peter Engfeldt.


Text:
Lars Westberg, Örebro universitet


Sidan granskades den 2 september 2014

Innehållsansvarig: Ulrika Julin

Publicerad av John Swensson